"Faire de l'Égalité une Réalité" en Néerlandais

 

Onze 10 voorstellen

  • Immigratie:

Legalisatie van illegale werknemers.

Omdat illegale werknemers ten volle bijdragen aan de Franse economie door het betalen van belastingen en sociale lasten en verzekeringen, door hun bijdrage aan sectoren als Openbare werken en de Horeca en door te consumeren ; omdat illegale werknemers ook ten volle bijdragen aan de economie van hun oorspronkelijk land door geld naar de familie te sturen en deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten ; om gelijkheid in rechten van werknemers te garanderen, eisen wij: legalisatie van illegale werknemers.

  • Discriminatie:

Open stellen van gereserveerde banen

In 1991 werd door Europa bepaald dat het niet meer nodig was in Frankrijk om voor verpleger, docent of postbode de Franse nationaliteit te bezitten. 19 jaar later zijn bijna  6 miljoen banen beschikbaar gesteld aan Europeanen. Met dit gegeven voor ogen, dient de Franse staat, als voorbeeld van volwassenheid, haar banen open te stellen aan bekwame werknemers ongeacht hun nationaliteit. Als de Staat rechtmatig discrimineert bij aanstelling van buitenlandse werknemers, is het niet verwonderlijk dat dit nog steeds gebeurt bij bedrijven. Om deze reden eisen we het open stellen van gereserveerde banen.

  • Stad:

Voorkomen van gettovorming.

Veel woningbouwverenigingen houden een ethnisch register bij om huurders te groeperen naar oorsprong. Vanzelfsprekend veroorzaakt deze gedwongen opsluiting in eigen groep uitsluiting, gettovorming en stigmatisering en druist in tegen het 'Samen Leven'. Voor gelijke toegang tot een sociale huurwoning, eisen wij: het anoniem maken van de aanvraag voor een sociale huurwoning.

  • Justitie:

Of je arm of rijk bent, gelijke rechten m.b.t. Justitie.

Omdat het ingewikkelder is om je rechten te doen gelden als je een laag inkomen hebt; omdat Frankrijk aan iedereen, slachtoffer of beschuldigde, gelijkheid in rechten dient te garanderen; omdat juridische hulp op dit moment €45 per uur bedraagt, een bedrag dat de begunstigden niet in staat stelt om een goede verdediging te krijgen, eisen we: verdubbeling van het honorarium van advocaten naar €90/uur en verhoging van het maximale bedrag aan juridische hulp.

·       Vrouwen:

Veiligheid en emancipatie waarborgen van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.

Veel vrouwen zijn slachtoffer van geweld binnen hun directe leefwereld (gewelddadige echtgenoot, gedwongen huwelijk, uitbuiting…). Het is noodzakelijk om deze vrouwen veilig onderdak, comfort en aandacht te geven. Hiervoor eisen we: de oprichting van 'Blijf-van-mijn-lijf huizen' in alle steden van meer dan 30.000 inwoners.

  • Economie/Werkgelegenheid:

Garanderen van het recht op een volwaardige beroepsopleiding via stages in bedrijven

Het percentage werkeloosheid in buitenwijken ligt tegenwoordig tegen de 40%. Er is een verband tussen werkeloosheidscijfers in een wijk en het opleidingsniveau van de bewoners. Alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen dat degenen die een lage of middelbare beroepsopleiding volgen, in hun branche werk vinden.Voor het vinden van gekwalificeerde stages, eisen we: organisatie van een nationaal program SOS Stage dat scholieren in staat stelt anoniem in contact te komen met bedrijfsleiders. Wij eisen eveneens: belastingfaciliteiten om bedrijven te stimuleren stagiaires in dienst te nemen wat ook de voorwaarde voor stemrecht binnen de organisatie van midden- en kleinbedrijf dient te worden.

  • Openbaar onderwijs:

Weg met het minimale onderwijs

Om binnen zo kort mogelijke tijd een gelijke behandeling binnen het Franse onderwijs te kunnen garanderen, eisen we: 30% verhoging van het aantal onderwijzers en leraren in prioritaire onderwijszones.

In tegenstelling tot wat men denkt, zijn scholen in prioritaire onderwijszones goedkoper voor de Staat dan scholen in rijke wijken en stadscentra, want eerstgenoemden hebben overwegend beginnende leerkrachten die minder verdienen dan leraren met ervaring.

  • Volksontwikkeling:

Garanderen van een efficiënte en duurzame volksontwikkeling

Om de financiering te waarborgen van verenigingen voor volksontwikkeling die actief zijn in de woonwijken en hen in staat te stellen hun projecten in volledige onafhankelijkheid te verwezenlijken, verlangen we de oprichting van een fonds voor de ontwikkeling van het verenigingsleven en volksontwikkeling die paritair bestuurd wordt. Geld voor dit fonds dient te komen door 10% in te houden van de belastingen die de Staat int via paardenrenweddenschap en Staatsloterijen. Daarbij eisen we de oprichting van een Minsterie voor Volksontwikkeling met 10.000 banen voor ambtenaren die aangesteld worden in verenigingen en plaatselijke overheden binnen de volkswijken.

  • Scheiding van Kerk en Staat:

Scheiding van Kerk en Staat door kennis

Het principe van de scheiding van Kerk en Staat, zo slecht als deze behandeld, gekend en onteerd wordt, is en blijft de essentiële basis van het republikeinse beginsel van onze maatschappij. Om het doorgeven te garanderen van de grondprincipes van tolerantie, van het aanvaarden van de verschillen binnen de Franse multiculturele samenlevening, van het respect voor alle geloven en religies, van de weigering van het fundamentalisme en voor solidariteit tussen bevolkingsgroepen, eisen we onderricht op de scholen van de scheiding van Kerk en Staat.

·       Kultuur:

Audiovisuele producties voor en door Iedereen

Omdat, wat betreft de zendtijd in verhouding tot de sociale klassen, leidinggevende functionarissen die 14% van de bevolking uitmaken over 66% van de zendtijd beschikken tegen 9% van de arbeiders die 18% van de bevolking vormen; omdat de media niet representatief zijn voor het huidige Frankrijk en om de aandacht te vestigen op onze multiculturele republiek, eisen we: dat 10% van het kijkgeld naar een fonds met paritair bestuur gaat om audiovisuele producties afkomstig van volkswijken te financieren. 

 

Traduction : Magriet Vandam